ODPORÚČAME
Pevný lamelový rošt Duostar
Pevný lamelový rošt Duostar

Praktický a pohodlný postežový rošt Duostar pre bežné spanie. Pružný rošt vhodný pre lôžka...

od 86 €

Podmienky vrátenia peňazí

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zákazníkom a podmienky vrátenia peňazí

Podža § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka máte ako spotrebitež možnos odstúpi od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekožko druhov tovaru alebo dodanie niekožkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí by predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné vykona akýmkožvek jednoznačným vyhlásením. Napr. zaslaním na e-mail: info@i-matrace.sk

Na vybraný tovar predlžujeme lehotu na vrátenie tovaru na 30 dní. Viac informácií o tovare, ktorého sa to týka nájdete tu.

Pred zaslaním tovaru spä nás písomne ​​informujte, že žiadate o odstúpenie od zmluvy, uveďte číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu pre vrátenie peňazí. Prípadne vám vieme peniaze vráti aj v hotovosti v ústredí spoločnosti alebo v jednej z prevádzok.

Spotrebitež je povinný dokáza nákup tovaru (najlepšie doklad o kúpe). Neodosielajte tovar na dobierku! Odporúčame poistenie vášho produktu.

V prípade, že kupujúci podža predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem sumy predstavujúce dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku, že kupujúci si zvolil spôsob dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim) do 14 dní po tom, ako kupujúci odstúpil od kúpnej zmluvy, rovnakým spôsobom ako ich predajca prijal od kupujúceho, pokiaž kupujúci neurčí inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vráti plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo aj iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasi a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vráti prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže by vrátený pre svoju povahu poštou.

Toto ustanovenie zákona nemožno chápa ako možnos bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebitež v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vyda všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné v plnom rozsahu (napr. medzičasom bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebitež poskytnú peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže by vydané. Ak je vrátený tovar poškodený len čiastočne, predávajúci si môže nárokova peňažnú náhradu škody voči spotrebitežovi a započíta svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. V takomto prípade je predávajúci povinný preukáza škodu. Ak ju preukáže, predávajúci tak vráti spotrebitežovi iba zníženú kúpnu cenu. Spotrebitež zodpovedá podnikatežovi iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na to, aby sa oboznámil s povahou, vlastnosami a funkčnosou tovaru.

Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predajca oprávnený kedykožvek odstúpi od kúpnej zmluvy. V tomto prípade predávajúci bez zbytočného odkladu vráti kúpnu cenu kupujúcemu na účet určený kupujúcim.

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva, vzhžadom na darček, účinnos a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vráti aj poskytnutý darček.

Spotrebitež má právo odstúpi od zmluvy v súlade s ustanoveniami § 1837 Občianskeho zákonníka, najmä v prípade zmlúv:

  • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikatež pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebitežovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
  • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na zmenách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateža a ku ktorým môže dôjs počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podža priania spotrebiteža alebo pre jeho osobu,
  • o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebitežom na jeho žiados; to neplatí v prípade následného vykonania iných než vyžiadaných opráv, či dodaní iných než vyžiadaných náhradných dielov
  • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebitež z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vráti
  • o dodávke tovaru, ktoré bolo vyrobené na zákazku.
Peniaze budú vrátené na účet kupujúceho alebo po dohode iným spôsobom a to najneskôr do 14-tich dní od prijatia tovaru na sklad, prípadne do 14-tich dní od odstúpenia od zmluvy, pokiaž nebol tovar prevzatý kupujúcim.
My Vám zavoláme
Zadajte svoje tel. číslo
Š 2007-2024 I-MATRACE.SK
Naše obchody

Navštívte niektorý z našich obchodov. Predajom nábytku sa zaoberáme už viac ako 20-rokov a za tú dobu sme nazbierali veža skúseností. Akcent Nábytek Slovenský výrobca nábytku. Široký sortiment tovaru. Český výrobca matracov. Kompletný sortiment nájdete na našich webových stránkach. Slovenský Katalóg web stránok Najnakup.sk A ako sa tovar dostane až k Vám domov? Prepravu zaistíme a o priebehu prepravy Vás budeme informova. Matrace pre Vás. To sú i-matrace.sk.

Webdesign: studioQe
0