ODPORÚČAME
Pevný lamelový rošt Duostar
Pevný lamelový rošt Duostar

Praktický a pohodlný postežový rošt Duostar pre bežné spanie. Pružný rošt vhodný pre lôžka...

od 87 €

Podmienky ochrany osobných údajov

1. Základné ustanovenia

  1. Správcom osobných údajov podža čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o vožnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Akcent 2000 s.r.o. IČ 49970381 so sídlom vo Veselí nad Moravou, Sokolovská 1345 (ďalej len: "správca").
  2. Kontaktné údaje správcea
   • Akcent 2000, Sokolovská 1345, 698 01 Veselí nad Moravou
   • info@i-matrace.sk
   • +420 511 146 749
  3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovatežnej fyzickej osoby; identifikovatežnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikova, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieový identifikátor alebo na jeden, či viacej faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.
  4. Správca nemenoval poverenca na ochranu osobných údajov.

2. Zdroje a kategórie spracovaných osobných udajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podža čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na účely marketingu. 

3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Vᚠsúhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podža čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. (napr. vyplnenie kontaktného formuláru)
 2. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrie či ju zo strany správcu plni.
 3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

4. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzahu).
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • podiežajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
 • zaisujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisujúce marketingové služby.

2. Správca nemá v úmysle odovzda osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
  • právo na prístup k svojim osobným údajom podža čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podža čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podža čl. 18 GDPR.
  • právo na vymazanie osobných údajov podža čl. 17 GDPR.
  • právo namieta proti spracovaniu podža čl. 21 GDPR a
  • právo na prenosnos údajov podža čl. 20 GDPR.
  • právo odvola súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. 1 týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo poda sažnos na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

8. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeni. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach www.i-matrace.sk a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosou dňa 25.5.2018

My Vám zavoláme
Zadajte svoje tel. číslo
Š 2007-2024 I-MATRACE.SK
Naše obchody

Navštívte niektorý z našich obchodov. Predajom nábytku sa zaoberáme už viac ako 20-rokov a za tú dobu sme nazbierali veža skúseností. Akcent Nábytek Slovenský výrobca nábytku. Široký sortiment tovaru. Český výrobca matracov. Kompletný sortiment nájdete na našich webových stránkach. Slovenský Katalóg web stránok Najnakup.sk A ako sa tovar dostane až k Vám domov? Prepravu zaistíme a o priebehu prepravy Vás budeme informova. Matrace pre Vás. To sú i-matrace.sk.

Webdesign: studioQe
0